Go to Top

regulamin konkursu

Wyczarowane z drewna 2018

§1 
Organizator konkursu

Wydawnictwo Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, kod 83-110, ul. 30 Stycznia 42, REGON 192729982, NIP 593-23-23-448, Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000105016, kapitał zakładowy 490 000 zł, zwane dalej ?Organizatorem?.

§2 
Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie czasopism Organizatora wśród nauczycieli i uczniów szkół o profilu drzewnym i meblarskim. Naszą misją jest podnoszenie świadomości młodzieży na temat wykorzystania surowca, optymalizacji produkcji, zastosowania jak najbardziej efektywnych technologii, organizacji produkcji, umiejętności planowania i zarządzania w branży związanej z przemysłem drzewnym i meblarskim. Lektura naszych czasopism w pełni przybliża wiedzę z tej dziedziny.
Wykonanie pracy konkursowej to dla uczniów rodzaj wyzwania. Należy przygotować temat pracy, przemyśleć i opracować sposób jej wykonania pod względem materiałowym i technologicznym. To prawdziwy sprawdzian umiejętności przyszłego stolarza.

§3
Zadanie konkursowe i kryteria oceny

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu oryginalnego przedmiotu użytkowego z drewna lub materiałów drewnopochodnych, który dotychczas nie był wykonywany z tego surowca. Praca może być wykonana z dowolnego gatunku drewna lub materiału drewnopochodnego.
2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
– zgodność wykonanego przedmiotu z zadaniem konkursowym określonym w §3 pkt 1
– jakość wykonania i wykończenia
– dobór i zastosowanie technologii wykonania
– dobór i zastosowanie surowców.

§4
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 4 września 2018 r. Decyduje termin nadejścia przesyłki do siedziby Organizatora.
2. Nadesłaną pracę należy opatrzyć metryką zawierającą: nazwę przedmiotu, imię i nazwisko ucznia ? twórcy pracy konkursowej, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, opis etapów wytworzenia, opis zastosowanych surowców, opis zastosowanych technologii.
3. Dnia 6 września 2018 r. Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie prace poprzez wyłonienie najciekawszej pracy spośród zgłoszonych przedmiotów oraz prac wyróżnionych.
4. Prace konkursowe wraz z opisem zawierającym informacje o twórcy i sposobie wykonania przedmiotu zostaną zaprezentowane na specjalnej powierzchni wystawienniczej stoiska Wydawnictwa Inwestor podczas trwania Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA i Międzynarodowych Targów Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA.
5. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się 14 września 2018 r. o godz. 14.00 na stoisku Wydawnictwa Inwestor podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA i Międzynarodowych Targów Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA.

§5
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół uczący się w klasach o profilu drzewnym i meblarskim.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu, a także ich małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni.

§6
Nagrody

1. Komisja Konkursowa wybiera zwycięską pracę konkursową oraz prace wyróżnione.
2. W wyjątkowych przypadkach Komisja Konkursowa może nie wybrać pracy zwycięskiej, jeśli miałoby to wpłynąć na obniżenie prestiżu konkursu.
3. Zwycięzca konkursu otrzyma elektronarzędzie o wartości 2000 zł brutto firmy Hitachi, ufundowane przez Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o.
4. Szkoła laureata konkursu otrzyma:
– bon o wartości 7000 zł brutto na zakup elektronarzędzi, ufundowany przez firmę Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o.
– szlifierkę krawędziową HB-800 o wartości 6150 zł brutto, ufundowaną przez firmę HOUFEK Sp. z o.o.
5. Klasa zwycięzcy konkursu otrzyma refundację kosztów uczestnictwa w targach Drema 2018 (przejazd autokarem i bilety wstępu). Uczniowie klas osób wyróżnionych wraz z opiekunami otrzymają bilety wstępu na targi. Nagrodę ufunduje MTP.
6. Dwie szkoły autorów najlepszych prac wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe:
– za I wyróżnienie  bon na realizację zakupów w firmie Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o.
na kwotę 4500 zł brutto
– za II wyróżnienie  bon na realizację zakupów w firmie Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o.
na kwotę 3260 zł brutto.
7. Czas na realizację bonów na zakupy w firmie Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o. upływa z dniem 28 września 2018 r.
8. Szkoły wszystkich uczestników konkursu otrzymają roczną prenumeratę czasopism: “Gazeta Przemysłu Drzewnego” oraz “Meblarstwo – Komponenty i Technologie”, począwszy od miesiąca października 2018 r.
9. Organizator konkursu przewiduje wyróżnienia dla maksymalnie 5 uczniów –  uczestników konkursu w postaci elektronarzędzi marki Hitachi o wartości 830 zł brutto.
10. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu oraz nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez firmy Högert Technik oraz Husqvarna Poland Sp. z o.o.

§7
Warunki dotyczące nagród i odbioru prac konkursowych 

1. Zwycięzca konkursu odbiera nagrodę osobiście lub przez pełnomocników podczas ceremonii wręczenia nagród. Komisja sprawdza tożsamość oraz pełnomocnictwo. W przypadku nieprzybycia zwycięzcy lub jego pełnomocnika na ceremonię wręczenia nagród, zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o wydanie nagrody, jeśli nie odbierze jej osobiście lub przez pełnomocnika, a także jeśli nie dotrzyma warunków określonych w niniejszym regulaminie.
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę.
3. Sponsorzy nagród udzielają osobom nagrodzonym gwarancji na otrzymany towar. Obowiązki gwaranta określone są w dokumencie gwarancyjnym, dołączonym do dostarczonego towaru. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia oficjalnego wręczenia nagrody, w razie braku oficjalnego wręczenia –  od dnia dostarczenia nagrody.
4. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, jak również z odpowiedzialności za jakość produktu dostarczonego przez firmę.
5. Odbiór prac konkursowych – uczestnicy konkursu mogą odebrać swoje prace w terminie od 19 do 28 września 2018 r. w siedzibie Wydawnictwa Inwestor oraz w dniu ceremonii wręczenia nagród o godz. 16.00.

§8
Organ nadzoru 

1. Nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa. Komisja składa się z trzech osób, w tym: przewodniczącego, sekretarza, powołanych przez Organizatora konkursu spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie technologii drewna.
2. Po zakończeniu konkursu Komisja sporządza protokół, w którym zamieszcza informację o uczestnikach oraz o zwycięzcach, a także na temat przebiegu konkursu.

§9
Postanowienia ogólne

1. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na łamach czasopism: “Gazeta Przemysłu Drzewnego” oraz “Meblarstwo – Komponenty i Technologie”, w wydaniach poprzedzających targi Drema oraz na stronie internetowej www.wyczarowanezdrewna.pl, a także na stronach internetowych Międzynarodowych Targów Poznańskich.
2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, a ponadto będzie udostępniony na stronie internetowej www.wyczarowanezdrewna.pl oraz na stoisku Wydawnictwa Inwestor w trakcie trwania targów Drema i Furnica.
3. Wszelkie spory i roszczenia związane z konkursem rozstrzygać będzie Organizator.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.