Regulamin konkursu "Wyczarowane z drewna" 2022

Wyczarowane z drewna 2022


§1
Organizator konkursu
Wydawnictwo Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, kod 83-110, ul. 30 Stycznia 42, REGON 192729982, NIP 593-23-23-448, Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000105016, kapitał zakładowy 490 000 zł, zwane dalej „Organizatorem”.

§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest promowanie czasopism Organizatora wśród nauczycieli i uczniów szkół o profilu drzewnym i meblarskim. Misją naszą jest podnoszenie świadomości młodzieży      na temat wykorzystania surowca, optymalizacji produkcji, zastosowania jak najbardziej efektywnych technologii, organizacji produkcji, umiejętności planowania i zarządzania  w branży związanej z przemysłem drzewnym i meblarskim. Lektura naszych czasopism w pełni przybliża wiedzę  z tej dziedziny.
Wykonanie pracy konkursowej to dla uczniów rodzaj wyzwania. Należy  przygotować temat pracy, przemyśleć i opracować sposób jej wykonania pod względem materiałowym i technologicznym. To prawdziwy sprawdzian umiejętności przyszłego stolarza .

§3
Zadanie konkursowe i kryteria oceny
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu oryginalnego przedmiotu użytkowego z drewna lub materiałów drewnopochodnych, który dotychczas nie był wykonywany z tego surowca. Praca może być wykonana z dowolnego gatunku drewna lub materiału drewnopochodnego.
2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 
zgodność wykonanego przedmiotu z zadaniem konkursowym określonym                w § 3 pkt 1.
jakość wykonania i wykończenia
dobór i zastosowanie technologii wykonania
dobór i zastosowanie surowców

§4
Czas i miejsce trwania konkursu
1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 6 września 2022 r. Decyduje termin nadejścia przesyłki do siedziby Organizatora.
2. Nadesłaną pracę należy opatrzyć metryką zawierającą: nazwę przedmiotu, imię i nazwisko ucznia – twórcy pracy konkursowej, wiek, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, opis etapów wytworzenia, opis zastosowanych surowców, opis zastosowanych technologii.
3. Dnia 8 września 2022 Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie prace poprzez wyłonienie najciekawszej pracy spośród zgłoszonych przedmiotów oraz prac wyróżnionych.
4. Prace konkursowe wraz z opisem zawierającym informacje o twórcy i sposobie wykonania przedmiotu zostaną zaprezentowane na specjalnej powierzchni wystawienniczej stoiska Wydawnictwa Inwestor podczas trwania Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA i Targów Akcesoriów i Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA.
5. Ceremonia rozdanie nagród odbędzie się 16 września 2022 o godz. 14.00 na stoisku Wydawnictwa Inwestor podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA i Targów Akcesoriów i Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA.

§5
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół, uczący się w klasach o profilu drzewnym i meblarskim.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu, a także ich małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni.


§6
Nagrody
1. Komisja Konkursowa wybiera zwycięską pracę konkursową oraz prace wyróżnione.
2. W wyjątkowych przypadkach Komisja Konkursowa może nie wybrać pracy zwycięskiej, jeśli miałoby to wpłynąć na obniżenie prestiżu konkursu.
3. Zwycięzca konkursu otrzyma elektronarzędzie o wartości do 1845 zł brutto firmy Hikoki ufundowaną przez Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o. .
4. Szkoła laureata konkursu otrzyma:
–  bon o wartości 7000 zł brutto na zakup elektronarzędzi ufundowane przez firmę Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o.
– bon o wartości 2500 zł brutto na zakupy w sklepie internetowym firmy Nestro PPHU sp. z o.o. ufundowaną przez firmę NESTRO PPHU Sp. z o.o..
5. Klasa zwycięzcy konkursu otrzymuje refundację kosztów uczestnictwa w targach Drema 2022 (przejazd autokarem i bilety wstępu). Uczniowie klasy osób wyróżnionych wraz z opiekunami otrzymują bilety wstępu na targi. Nagrodę ufunduje MTP.
6. Dwie szkoły najlepszych prac wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe:
– za I wyróżnienie bon na realizację zakupów w firmie Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o.
 na kwotę 4500 zł brutto.
– bon o wartości 615 zł brutto na zakup materiałów ściernych firmy PolishStyl ufundowany przez firmę PolishStyl
– za II wyróżnienie bon na realizację zakupów w firmie Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o.
 na kwotę 3260 zł brutto.
– bon o wartości 615 zł brutto na zakup materiałów ściernych firmy PolishStyl ufundowany przez firmę PolishStyl
8. Czas na realizację bonów na zakupy w firmie Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o.
 upływa z dniem 30 września 2022 roku.  
9. Szkoły wszystkich uczestników konkursu otrzymają roczną prenumeratę: Gazety Przemysłu Drzewnego, Meblarstwa Komponenty i Technologie, począwszy od miesiąca października 2022 r.
10. Organizator konkursu przewiduje wyróżnienia dla maksymalnie 5 uczniów – uczestników konkursu w postaci elektronarzędzi marki Hikoki o wartości do 861 zł brutto.
11. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu oraz nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez firmę Högert Technik, Hultafors Group Poland Sp. z o.o. oraz Umbrella NetCon Sp. z o.o..

§7
Warunki dotyczące nagrody i odbioru prac konkursowych
1. Zwycięzca konkursu odbiera nagrodę osobiście lub przez pełnomocników podczas ceremonii wręczenia nagród. Komisja sprawdza tożsamość oraz pełnomocnictwo. W przypadku nieprzybycia zwycięzcy lub jego pełnomocnika na ceremonię wręczenia nagród, zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o wydanie nagród, jeśli nie odbierze ich osobiście lub przez pełnomocnika, a także jeśli nie dotrzyma warunków określonych w niniejszym regulaminie.
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę.
3. Sponsorzy nagród udzielają osobom nagrodzonym gwarancji na otrzymany towar. Obowiązki gwaranta określone są w dokumencie gwarancyjnym, dołączonym do dostarczonego towaru. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia oficjalnego wręczenia nagrody, w razie braku oficjalnego wręczenia od dnia dostarczenia nagrody.
4. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, jak również z odpowiedzialności za jakość produktu dostarczonego przez firmę.
5. Odbiór prac konkursowych – uczestnicy konkursu mogą odebrać swoje prace w terminie od 19 do 30 września 2022 roku w siedzibie Wydawnictwa Inwestor oraz w dniu ceremonii wręczenia nagród o godz. 15.00.

§8
Organ nadzoru
1. Nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa. Komisja składa się z trzech osób, w tym: przewodniczącego, sekretarza, powołanych przez Organizatora konkursu spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie technologii drewna.
2. Po zakończeniu konkursu Komisja sporządza protokół, w którym zamieszcza informację o uczestnikach oraz o zwycięzcach a także na temat przebiegu konkursu.

§9
Postanowienia ogólne
1. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona w na łamach Gazety Przemysłu Drzewnego lub Meblarstwa Komponenty i Technologie, poprzedzających targi Drema oraz na stronie internetowej www.wyczarowanezdrewna.pl a także na stronach internetowych Międzynarodowych  Targów Poznańskich.
2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, a ponadto będzie udostępniony na stronie internetowej www.wyczarowanezdrewna.pl oraz na stoisku Wydawnictwa Inwestor w trakcie trwania targów Drema.
3. Wszelkie spory i roszczenia związane z konkursem rozstrzygać będzie Organizator.
4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.