REGULAMIN KONKURSU

§1 

Organizator konkursu

Wydawnictwo Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, kod 83-110, ul. 30 Stycznia 42, REGON 192729982, NIP 593-23-23-448, Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000105016, kapitał zakładowy 490 000 zł, zwane dalej „Organizatorem”.

§2 

Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie czasopism Organizatora wśród nauczycieli i uczniów szkół o profilu drzewnym i meblarskim. Naszą misją jest podnoszenie świadomości młodzieży na temat wykorzystania surowca, optymalizacji produkcji, zastosowania jak najbardziej efektywnych technologii, organizacji produkcji, umiejętności planowania i zarządzania w branży związanej z przemysłem drzewnym i meblarskim. Lektura naszych czasopism w pełni przybliża wiedzę z tej dziedziny.

Wykonanie pracy konkursowej to dla uczniów rodzaj wyzwania. Należy przygotować temat pracy, przemyśleć i opracować sposób jej wykonania pod względem materiałowym i technologicznym. To prawdziwy sprawdzian umiejętności przyszłego stolarza.

§3

Zadanie konkursowe i kryteria oceny

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu oryginalnego przedmiotu użytkowego z drewna lub materiałów drewnopochodnych, który dotychczas nie był wykonywany z tego surowca. Praca może być wykonana z dowolnego gatunku drewna lub materiału drewnopochodnego.

 2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

  • zgodność wykonanego przedmiotu z zadaniem konkursowym określonym w §3 pkt 1

  • jakość wykonania i wykończenia 

  • dobór i zastosowanie technologii wykonania 

  • dobór i zastosowanie surowców.

§4

Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 5 września 2023 r. Decyduje termin nadejścia przesyłki do siedziby Organizatora. 

 2. Nadesłaną pracę należy opatrzyć metryką zawierającą: nazwę przedmiotu, imię i nazwisko ucznia – twórcy pracy konkursowej, wiek, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, opis etapów wytworzenia, opis zastosowanych surowców, opis zastosowanych technologii.

 3. Dnia 7 września 2023 r. Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie prace poprzez wyłonienie najciekawszej pracy spośród zgłoszonych przedmiotów oraz prac wyróżnionych.

 4. Prace konkursowe wraz z opisem zawierającym informacje o twórcy i sposobie wykonania przedmiotu zostaną zaprezentowane na specjalnej powierzchni wystawienniczej stoiska Wydawnictwa Inwestor podczas trwania Międzynarodowych Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA.

 5. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się 15 września 2023 o godz. 14.00 na stoisku Wydawnictwa Inwestor podczas Międzynarodowych Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA.

§5

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół uczący się w klasach o profilu drzewnym i meblarskim.

 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu, a także ich małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni.

§6

Nagrody

 1. Komisja Konkursowa wybiera zwycięską pracę konkursową oraz prace wyróżnione.

 2. W wyjątkowych przypadkach Komisja Konkursowa może nie wybrać pracy zwycięskiej, jeśli miałoby to wpłynąć na obniżenie prestiżu konkursu.

 3. Zwycięzca konkursu otrzyma elektronarzędzie o wartości do 1845 zł brutto firmy Hikoki, ufundowane przez Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o.

 4. Szkoła laureata konkursu otrzyma:

– bon o wartości 7000 zł brutto na zakup elektronarzędzi, ufundowany przez firmę Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o.

– bon o wartości 5000 zł brutto na zakupy w sklepie internetowym firmy Nestro PPHU sp. z o.o., ufundowany przez firmę NESTRO PPHU Sp. z o.o.

– bon o wartości 615 zł brutto na zakup materiałów ściernych firmy PolishStyl, ufundowany przez firmę PolishStyl.

 1. Klasa zwycięzcy konkursu otrzymuje refundację kosztów uczestnictwa w targach Drema 2023 (przejazd autokarem i bilety wstępu). Uczniowie klasy osób wyróżnionych wraz z opiekunami otrzymują bilety wstępu na targi. Nagrodę ufunduje MTP.

 2. Dwie szkoły autorów najlepszych prac wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe:

– za I wyróżnienie – bon na realizację zakupów w firmie Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o.

na kwotę 4500 zł brutto

– bon o wartości 3000 zł brutto na zakupy w sklepie internetowym firmy Nestro PPHU sp. z o.o., ufundowany przez firmę NESTRO PPHU Sp. z o.o.

– bon o wartości 615 zł brutto na zakup materiałów ściernych firmy PolishStyl, ufundowany przez firmę PolishStyl

– za II wyróżnienie – bon na realizację zakupów w firmie Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o.

na kwotę 3260 zł brutto

– bon o wartości 2000 zł brutto na zakupy w sklepie internetowym firmy Nestro PPHU sp. z o.o. ufundowany przez firmę NESTRO PPHU Sp. z o.o.

– bon o wartości 615 zł brutto na zakup materiałów ściernych firmy PolishStyl, ufundowany przez firmę PolishStyl.

7. Czas na realizację bonów na zakupy w firmie Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o.

upływa z dniem 29 września 2023 r.

8. Szkoły wszystkich uczestników konkursu otrzymają roczną prenumeratę czasopism: „Gazeta Przemysłu Drzewnego”, „Meblarstwo. Komponenty i technologie”, począwszy od miesiąca października 2023 r.

9. Organizator konkursu przewiduje wyróżnienia dla maksymalnie 5 uczniów – uczestników konkursu w postaci elektronarzędzi marki Hikoki o wartości do 861 zł brutto.

 1. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu oraz nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu, otrzymają nagrody ufundowane przez firmę Högert Technik.

§7

Warunki dotyczące nagrody i odbioru prac konkursowych 

 1. Zwycięzca konkursu odbiera nagrodę osobiście lub przez pełnomocników podczas ceremonii wręczenia nagród. Komisja sprawdza tożsamość oraz pełnomocnictwo. W przypadku nieprzybycia zwycięzcy lub jego pełnomocnika na ceremonię wręczenia nagród, zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o wydanie nagród, jeśli nie odbierze ich osobiście lub przez pełnomocnika, a także jeśli nie dotrzyma warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę.

 3. Sponsorzy nagród udzielają osobom nagrodzonym gwarancji na otrzymany towar. Obowiązki gwaranta określone są w dokumencie gwarancyjnym, dołączonym do dostarczonego towaru. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia oficjalnego wręczenia nagrody, w razie braku oficjalnego wręczenia od dnia dostarczenia nagrody.

 4. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, jak również z odpowiedzialności za jakość produktu dostarczonego przez firmę.

 5. Odbiór prac konkursowych – uczestnicy konkursu mogą odebrać swoje prace w terminie od 18 do 29 września 2023 r. w siedzibie Wydawnictwa Inwestor oraz w dniu ceremonii wręczenia nagród o godz. 15.00.

§8

Organ nadzoru 

 1. Nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa. Komisja składa się z trzech osób, w tym: przewodniczącego, sekretarza, powołanych przez Organizatora konkursu spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie technologii drewna.

 2. Po zakończeniu konkursu Komisja sporządza protokół, w którym zamieszcza informację o uczestnikach oraz o zwycięzcach, a także na temat przebiegu konkursu.

§9

Postanowienia ogólne

 1. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona w wydaniach „Gazety Przemysłu Drzewnego” lub „Meblarstwa. Komponentów i technologii”, poprzedzających targi Drema oraz na stronie internetowej www.wyczarowanezdrewna.pl, a także na stronach internetowych Międzynarodowych  Targów Poznańskich.

 2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, a ponadto będzie udostępniony na stronie internetowej www.wyczarowanezdrewna.pl oraz na stoisku Wydawnictwa Inwestor w trakcie trwania targów Drema.

 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z konkursem rozstrzygać będzie Organizator.

 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.


Wszelkie prawa zastrzeżone 1997-2024 (C) Wydawnictwo Inwestor sp. z o.o.